Gradsko vijeće istaklo potrebu djelovanja organa Grada Sarajeva ka osnaživanju statusa Grada Sarajeva koji vrši gradsku vlast i funkcije glavnog grada

Danas je u Vijećnici održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović ukazala je na značaj obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja, Dana ružičastih majica, i tako poslala poruku da Gradsko vijeće Grada Sarajeva daje podršku u borbi protiv ovakvog oblika ponašanja te da djeca izložena vršnjačkom nasilju nisu sama.

Rad sjednice po usvojenom dnevnom redu započeo je razmatranjem i usvajanjem više odluka o dodjeli priznanja i nagrade Grada Sarajeva u 2022. godini. Gradsko vijeće je usvojilo Odluku kojom se Jordi Pujol Puente (posthumno) proglašava „Počasnim građaninom Grada Sarajeva“.

Priznanje „Plaketa Grada Sarajeva”, dodijeljeno je Fondaciji Dogs Trust BiH, a nagrada „Graham Bamford“ dodijeljena je Husi Sinanoviću, Lejli Šopović, Ameli Trbić i Džebrailu Šišiću (posthumno).

Dobitnici priznanja i nagrade će se promovirati, a povelje, odnosno diplome će im uručiti gradonačelnica i predsjedavajući Gradskog vijeća na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Nakon što je gradonačelnica Grada Sarajeva raspisala Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za 2022. godinu koji je objavljen na službenoj web stranici Grada Sarajeva, na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojena je Odluka kojom su Muamer Mekić, Enisa Spahić, Seid Škaljić i Mirela Džehverović, predstavnici Gradskog vijeća, izabrani za članove Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za školsku 2021./2022. godinu. Komisija koju formira gradonačelnica, a koju pored izabranih vijećnika čine i drugi članovi, razmotrit će pristigle prijave i utvrditi pravo na stipendije za učenike srednjih škola u 2022. godini.

Rad sjednice je nastavljen usvajanjem Odluke o dopuni Kalendara obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo, tako da se kalendar dopunjava na način da se u poglavlju „Vjerski praznici“ uvrštava i posjeta delegacije Grada Sarajeva i Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama i crkvama Gradskog vijeća Grada Sarajeva poglavarima vjerskih zajednica uoči obilježavanja svakog zvaničnog vjerskog praznika svih konfesija u Bosni i Hercegovini. Na prijedlog gradske vijećnice Biljane Lazarević, usaglašen je i amandman da se u Kalendar uvrsti obilježavanje 15.04. kao Dana armije Republike Bosne i Hercegovine.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o davanju saglasnosti na Program aktivnosti za Dan obilježavanja opsade Sarajeva 1992.-1995. za 2022. godinu. Programom su predviđeni brojni primjereni sadržaji. Tako je, pored polaganja cvijeća, planirano i otvaranje izložbe, organizovanje međunarodne konferencije, te panel diskusije kako bi se na dostojanstven i primjeren način obilježila najduža opsada u historiji jednog grada.

Nakon iznošenja amandmana gradonačelnice, kao predlagača akta, usvojena je i  Odluka o usvajanju Akcionog plana rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva 2022.-2024. Akcioni plan, između ostalog, sadrži ciljeve, mjere i aktivnosti koji će doprinijeti unaprjeđenju rodne ravnopravnosti u Gradu Sarajevu kroz implementaciju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, a u skladu sa poslovima i nadležnostima Grada Sarajeva.

Na prijedlog gradonačelnice usvojena je Odluka o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za Udruženje „Udruženje za zaštitu kulturne baštine Isa-beg Ishaković“, a cijeneći činjenicu da ovo Udruženje dugi niz godina djeluje u gradu Sarajevu te svojim aktivnostima djeluje na očuvanju i njegovanju kulturnog, urbanog i kulturno-historijskog naslijeđa, kao i da afirmiše urbani identitet i vrijednosti te djeluje u interesu građana grada Sarajeva.

Nakon uvodnih napomena gradonačelnice i obraćanja Mirsada Ćatića, predstavnika Udruženja „Savez udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Kantonu Sarajevo, u kojem je  dao dodatna obrazloženja prijedloga, usvojena je i Odluka o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za Udruženje „Savez udruženja antifašista i boraca Narodnooslobodilačkog rata u Kantonu Sarajevo“ koje svojim aktivnostima, također, doprinosi njegovanju kulturno-historijskog naslijeđa, jačanju tolerancije te djeluje u interesu građana, posebno mladih.

Gradsko vijeće je razmotrilo i usvojilo i Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje u 2021. godini, iz kojeg je vidljivo da su kao rezultat provođenja ciljeva međunarodne saradnje, pored promocije Sarajeva, ostvareni i konkretni benefiti ili je u toku realizacija konkretnih aktivnosti koje su višestruko veće od uloženih sredstava u provođenju aktivnosti međunarodne saradnje Grada Sarajeva u protekloj godini. Promocija grada putem provođenja Programa međunarodne saradnje je nemjerljiva.

Gradski vijećnici su razmotrili Nacrt Odluke o usvajanju Strateškog akcionog plana za jačanje institucija kulture i kreativnih industrija u Gradu Sarajevu te ga, poslije široke diskusije, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

U nastavku zasjedanja razmotreno je više informacija. Gradsko vijeće je primilo k znanju Informaciju o stanju lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo sa posebnim osvrtom na poziciju Grada Sarajeva. U raspravi je naglašen značaj na djelovanje organa Grada Sarajeva ka osnaživanju statusa Grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave – gradske vlasti i kao glavnog grada.

U nastojanju da uputi poruke mira, Gradsko vijeće je na današnjoj sjednici, na prijedlog gradonačelnice, usvojilo Rezoluciju sa utvrđenim principima u kojoj je ponovilo svoju čvrstu opredijeljenost za mir, za uvažavanje vrijednosti sadržanih u Povelji UN-a, za principe na kojim se temelje sigurnost i saradnja u Evropi, za poštivanje ljudskih prava, demokratije i pravne države u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. U Rezoluciji je, između ostalog, navedeno da „Gradsko vijeće, gradonačelnica i građani Sarajeva izražavaju odlučnost da u demokratskim procesima, kroz jačanje dijaloga, uz uvažavanje postojećeg ustavnog i pravnog sistema, bez opstrukcija i ucjena, doprinose pozitivnim promjenama u Bosni i Hercegovini“.

Gradski   vijećnici   su   putem   informacije   upoznati o aktivnostima na izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“. Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na Devetoj sjednici, u cilju rješavanja problema ovog i drugih planova u centralnoj gradskoj zoni, usvojilo i uputilo nadležnim organima sljedeći zaključak:

„Upućuje   se   zahtjev   Vladi   Kantona   Sarajevo   i   nadležnom   ministarstvu   Kantona   Sarajevo   da predloži Skupštini Kantona Sarajevo preispitivanje zaključka Skupštine o obaveznoj primjeni mjera zaštite ventilacionih koridora utvrđenih Studijom o urbanim ventilacionim koridorima i utjecaju visokih zgrada na kvalitet zraka, tako da se zaključak uskladi sa urbanim pravilima, na prijedlog Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a što će činiti osnov za nastavak rada na donošenju regulacionih planova iz nadležnosti Grada Sarajeva”.

Razmotrena je i primljena k znanju Informacija o aktivnostima na izradi Regulacionog plana „Centar Novo Sarajevo“ te Informacija o pripremama za obilježavanje 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Gradski vijećnici su informisani i o  tehničkom pregledu izvedenih radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji historijske građevine željezničke stanice Bistrik u Sarajevu, putem informacije koja je primljena k znanju.

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić je, u uvodnim napomenama, informisala gradske vijećnike i  o uočenim problemima pri vršenju tehničkog pregleda izvedenih radova na poslovnom objektu „Vidikovac“ na Trebeviću.

Nakon  široke diskusije, na prijedlog gradskog vijećnika Nihada Uka, usvojen je zaključak kojim se zadužuje Pravobranilaštvo Grada Sarajeva da u ime Gradskog vijeća Grada Sarajeva podnese krivičnu prijavu protiv N.N. osoba odgovornih za propuste utvrđene od strane Stručne komisije za vršenje tehničkog pregleda objekta, kao i za izgubljenu dobit uzrokovanu utvrđenim propustima.

Usvojen je i predloženi zaključak gradske vijećnice Marijele Hašimbegović da Grad Sarajevo izvrši  i detaljnu analizu stavki koje u procesu građenja nisu izvršene, i kao takve su evidentirane tokom tehničkog pregleda poslovnog objekta „Vidikovac“ na Trebeviću.

Po usvajanju predloženih zaključaka, i ova informacija je primljena k znanju.

Primljene su k znanju i Informacija o implementiranim projektima finansiranim iz međunarodnih i lokalnih fondova u 2021. godini, Informacija o realizaciji pomoći građanima čija je imovina uništena ili oštećena u poplavama iz novembra 2021. godine . Informacija o realizaciji sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza na realizaciji radova uređenja dijela lokalne saobraćajnice Bentbaša – Kozija Ćuprija – Lapišnica – M5 i Informacija o stanju u vezi s pandemijom COVID-19 i brojem oboljelih u 2022. godini. U povodu Informacije o stanju u vezi a pandemijom, gradonačelnica je istakla doprinos suzbijanju pandemije i donošenjem odluke Gradskog vijeća da se ne održi Javni doček Nove godine.

Na kraju sjednice upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Muamer Mekić podnio inicijativu da Grad Sarajevo, u saradnji sa nadležnim institucijama, razmotri mogućnost rekonstrukcije ulice Bistrik, jedne od najstarijih sarajevskih ulica koja je u lošem stanju, a u cilju odvijanja sigurnijeg saobraćaja, obzirom da je jedna od ulica koja vodi i prema Trebeviću.

Usvojen je i predloženi zaključak Odbora za urbanizam i upotrebu lokalnog zemljišta koji će se uputiti nadležnim organima Kantona Sarajevo, a iz kojeg se izdvaja sljedeće:

  • „Gradsko vijeće Grada Sarajeva podržava pristup i rješenja iz osnovne koncepcije Urbanističkog plana za urbano područje Sarajevo za period 2016.-2036. godina, s posebnim naglaskom na predložena urbana pravila – grad po mjeri čovjeka, koja bi bitno usmjerila provođenje budućeg urbanističkog plana.
  • Gradsko vijeće Grada Sarajeva upućuje inicijativu Vladi Kantona Sarajevo da uloži dodatne napore i razmotri predloženi koncept što je moguće prije, kako bi se ostvarili osnovni preduslovi za nastavak rada organa Grada Sarajeva, ali i općinskih organa u Kantonu Sarajevo na donošenju provedbeno-planske dokumentacije, a uzimajući u obzir ranije upućene zahtjeve Gradskog vijeća Grada Sarajeva prema Skupštini Kantona Sarajevo“.

Zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović podnijela je i inicijativu da gradonačelnica poduzme sve potrebno da se izvrši provjera diploma svih uposlenih u administraciji Grada Sarajeva, u javnim preduzećima „Sarajevo“ d.o.o.  i „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o., te u Javnoj ustanovi „Gradski muzeji“ d.o.o.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović podnio je inicijativu nadležnim organima Kantona Sarajevo da pokrenu i završe proces uknjižbe olimpijskih borilišta na kojima su održana takmičenja u okviru ZOI 84, a koja ni poslije skoro četrdeset godina nisu uknjižena.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply