Gradsko vijeće Grada Sarajeva  usvojilo Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu

Gradsko vijeće Grada Sarajeva  jučer je održalo treću redovnu sjednicu Gradskog vijeća, kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, gradski vijećnici su usvojili odluke o razrješenju određenih članova radnih tijela Gradskog vijeća. Također, usvojene su odluke o izboru novih članova ovih radnih tijela.

U nastavku zasjedanja usvojene su i Izmjene i dopune Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu.  Navadenim izmjenama i dopunama Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva, između ostalog,  uvrštene su i nove tačke i to: Politika Grada Sarajeva za mandatni period i Plan rada Grada Sarajeva za 2021. godinu, a na prijedlog Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Reprogramiranje rada Gradskog vijeća kroz uvrštavanje navedenih tačaka ima za cilj postizanje otvorenosti javne politike Grada Sarajeva prema građanima i široj javnosti, a što je i najviši demokratski standard. Transparentna i pristupačna javna politika će tako osigurati građanima kvalitetne informacije o strateškim opredjeljenjima i radu organa Grada za ukupni mandatni period, te će ujedno biti i adekvatan mehanizam putem kojeg će građani moći da vrše evaluaciju rezultata rada aktuelnog saziva Gradskog vijeća i Gradonačelnice.

Na sjednici je donesen je i zaključak  kojim se gradonačelnica Grada Sarajeva zadužuje da za narednu sjednicu Gradskog vijeća pripremi i predloži Gradskom vijeću Odluku o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa za Grad Sarajevo (JP“Sarajevo“ d.o.o), a nakon provedenog postupka preispitivanja ranije usvojene Odluke.

Sa ciljem regulisanja jasnih i transparentnih procedura, uvjeta i standarda imenovanja članova skupštine javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sarajevo, Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o proceduri, uslovima i standardima imenovanja članova Skupštine javnih preduzeća čiji je osnivač Grad Sarajevo.

Gradsko vijeće razmotrilo i usvojilo Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 06. aprila – dana Grada Sarajeva, u okviru kojeg se sačinio poseban osvrt na događaje koji su popratili obilježavanje ovog za Grad Sarajevo izuzetno važnog dana.

Pravobranilac Grada Sarajeva je postupajući u skladu sa usvojenom incijativom Gradskog vijeća sa prve redovne sjednice informisao gradske vijećnike o statusu imovine Grada  na adresi Hamdije Kreševljakovića broj 3, Sarajevo, a koje je ujedno i statutarno sjedište Grada Sarajeva. Ovu informaciju je Gradsko vijeće primilo k znanju.

Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2020. godinu, kojeg je Pravobranilac Grada Sarajeva podnio Gradskom vijeću, nije dobio potrebnu većinu, te kao takav nije ni usvojen.
Zbog nedostatka kvoruma, Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, prekinuo je sjednicu uz najavu da će o terminu nastavka sjednice gradski vijećnici biti blagovremeno obaviješteni.

There are no comments yet.

Leave a Reply