Gradsko vijeće Grada Sarajeva je Nacrt Odluke o podizanju spomen obilježja Kazani, na prijedlog Gradonačelnice, uputilo u javnu raspravu

Na Šestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su na prijedlog Gradonačelnice, usvojili Plan rada Grada Sarajeva za 2021. godinu. Plan rada je obuhvatio aktivnosti i projekte Grada Sarajeva, odnosno gradonačelnice Grada Sarajeva, koji se odvijaju u tekućoj godini, a koji su usmjereni i  na izvršavanje Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021 godinu,  te  programskih ciljeva definisanih zaključcima Gradskog vijeća Grada Sarajeva kao i obaveza koje proističu iz Budžeta Grada Sarajeva, u 2021. godini.

U nastavku zasjedanja Gradsko vijeće je prihvatilo odluku Skupštine JP Sarajevo, d.o.o. te, kao i Skupština, nije usvojilo Izvještaj o radu i poslovanju JP „SARAJEVO“ d.o.o. za 2020. godinu. Gradski vijećnici su imali razumijevanja za oteženo poslovanje u 2020. godini uzrokovano pandemijom Covid-19, ali su iskazali nezadovoljstvo načinom upravljanja poduzećem u kriznoj situaciji. S tim u vezi, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka Javnog preduzeća Sarajevo d.o.o. za 2020. godinu u visini od 1.019.815,55 KM.

S ciljem osposobljavanja Pravobranilaštva Grada Sarajeva za obavljanje povećanog obima poslova, Gradsko vijeće je donijelo  Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajevo.

Rad sjednice je nastavljen usvajanjem Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Grada Sarajevo.

Zatim su gradski vijećnici usvojili Odluku o pristupanju Projektu obnove i rekonstrukcije Astronomskog opservatorija Trebević, kojom se daje saglasnost i ovlaštenje Gradonačelnici i Pravobranilaštvu Grada Sarajeva da, u okviru svojih nadležnosti, poduzmu sve potrebne radnje i aktivnosti, u  cilju uspješne realizacije Projekta, kao i da poduzmu radnje na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o dopuni Odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Skupštine JP „Sarajevo“ d.o.o., na period od 3 (tri) mjeseca.

U nastavku zasjedanja usvojene su odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Dejzina Bikića broj 4 ulaz 2,  poslovnog prostora u ulici Dejzina Bikića broj 4 ulaz 3 i garaže u ulici Dejzina Bikića broj 2D (broj garaže 19).

Usvojena je i Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Züricha,  te Odluka o davanju saglasnosti na Program aktivnosti za Dan obilježavanja opsade Sarajeva 1992.-1995. za 2022. godinu.

Rad sjednice je nastavljen usvajanjem Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2021. godinu kojom je omogućen unos sredstava dobivenih prodajom službenih automobila kojima je zatim donošenjem Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Grada Sarajeva za 2021. godinu i unosu neplaniranih primitaka u 2021. godini i data namjena.

Gradsko vijeće je usvajanjem predložene odluke dalo saglasnosti za pristupanje projektu uređenja dijela lokalne saobraćajnice Bentbaša – Kozja ćuprija – Lapišnica- M5 koju Grad Sarajevo planira realizirati u suradnji s Općinom Stari Grad Sarajevo do kraja tekuće i tokom 2022. godine.

Usvajanjem Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka sporazumnog raskida Ugovora o izradi Glavnog projekta rekonstrukcije i adaptacije objekta bivše zgrade SDK kod Vječne vatre u Sarajevu, Grad Sarajevo nastavlja aktivnost na  vraćanju zgrade bivšeg SDK Federaciji BiH, odnosno vraćanju organa uprave Grada Sarajaeva u zgradu DPO koja je Statutarno sjedište Grada Sarajeva i koju  je gradska administracija koristila prije ishitrenog preseljenja dijela admnistracije u dio zgradu bivšeg SDK.

U nastavku zasjedanja, na prijedlog Gradonačelnice koja je ovom aktu u uvodnom izlaganju dala odgovarajući značaj, gradski vijećnici su razmotrili Nacrt Odluke o podizanju Spomen obilježja Kazani i uputili ga u javnu raspravu.

U javnu raspravu su upućeni i Nacrt Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“, te  Nacrt Odluke o uslovima i načinu sticanja statusa udruženja i fondacija od posebnog značaja za Grad Sarajevo.

Potom su primljene k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 30.06.2021. godine i Informacija o prodaji službenih automobila u vlasništvu Grada Sarajeva – realizaciji Odluke o pokretanju postupka prodaje službenih vozila u vlasništvu Grada Sarajeva („Službene novine Kantona Sarajeva“, broj 24/21). U povodu razmatranja ove informacije Gradonačelnica je  podsjetila da se novac dobiven od prodaje vozila usmjerava za realizaciju projekta KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja,  za realizaciju projekta “Kuća za mlade”, za podršku Udruženju “Obrazovanje gradi BiH” i za podršku Zavodu za tranfuzijsku medicinu, a za što su gradski vijećnici iskazali namjeru putem ranijih inicijativa.

Gradski vijećnici su primili k znanju i Informaciju o stavljanju u funkciju raspoloživih sredstava za nastavak projekta izgradnje Muzeja savremene umjetnosti „Ars Aevi“, Informaciju o implementaciji Smart city inicijative i Informaciju o okončanoj proceduri imenovanja predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Gradski muzeji“.

Gradonačelnica je u uvodnom izlaganju istakla određene nepravilnosti koje je revizija F BiH uočila u radu Grada Sarajeva u 2020. godini, te mjere koje su predložene za otklanjanje i prevenciju takvih nepravilnosti ubuduće, te je Gradsko vijeće primilo k znanju i Informaciju o obavljenoj finansijskoj reviziji Grada Sarajeva za 2020. godinu.

Na kraju sjednice su upućena određena vijećnička pitanja, te pokrenute inicijative.

Tako je Gradsko vijeće usvojilo inicijativu gradskog vijećnika Jasmina Ademovića za pokretanje manifestacije Sedmica olimpizma koja bi se svake godine u organizaciji Grada Sarajeva održavala  u periodu od 06. do 13. 02. s ciljem promocije olimpijske baštine Grada Sarajeva, te poticanja vrijednosti olimpijskog pokreta.

Gradsko vijeće je podržalo inicijative zamjenice predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirele Džehverović upućene ka donošenju propisa kojim će Grad Sarajevo stipendirati izvrsnost učenika srednjih škola, te revidirati kriterij i način bodovanja u postojećoj odluci o stipendiranju učenika srednjih škola tako da se uvaži socijalni status učenika, da se boduju postignute ocjene, te da se prioritet da učenicima strukovnih srednjih škola.

There are no comments yet.

Leave a Reply