Gradsko vijeće Grada Sarajeva informirano o početku radova na cjelovitoj sanaciji zacjevljenog dijela Bistričkog potoka što je početak sistematske realizacije gradskog projekta “Čista i zdrava rijeka Miljacka” i odlučilo o saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja na provođenju Agende 2030.

Danas je u Vijećnici održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva koju je otvorio i vodio predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović.

Najprije je na  prijedlog  gradonačelnice Benjamine Karić, usvojena Odluka o dopuni Kalendara obilježavanja datuma i događaja značajnih za Grad Sarajevo. Usvajanjem ovog dokumenta, započeo je proces provođenja Odluke o obilježavanju Dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici kojom je propisano da se 11. juli utvrđuje kao Dan obilježavanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, a koju je Gradsko vijeće donijelo na početku juna mjeseca ove godine.

Gradsko vijeće je na prijedlog predsjedavajućeg Ademovića, donijelo Odluku o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji između Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Grada Sarajeva. Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, ove dvije insititucije izražavaju interes za ostvarivanje saradnje s ciljem unaprijeđenja implementacije Ciljeva održivog razvoja u Gradu Sarajevu a na koje je naslonjena i Strategija razvoja Grada Sarajeva do 2027. godine. Zajednički interes je i saradnja na daljoj primjeni Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvoja BiH  te drugih razvojnih dokumenta zajednice.

Na prijedlog Gradonačelnice, Gradsko vijeće je usvojilo i Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za nabavku i donaciju opreme za potrebe Uprave policije     MUP-a Kantona Sarajevo, Jedinice za saobraćaj, kao vid saradnje i pomoći Grada Sarajeva u poboljšanju operativne sposobnosti jedinice za saobraćaj.

U nastavku sjednice, Gradsko vijeće je usvojilo i Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva u 2022. godini koji je podnijela Gradonačelnica.

Gradsko vijeće je na današnjoj sjednici primilo k znanju i Informaciju o realizaciji Projekta sanacije zacjevljenog dijela Bistričkog potoka, u okviru projekta „Čista i bistra rijeka Miljacka“.

U skladu sa nadležnostima i obavezama Grada Sarajeva, u smislu održavanja vodotoka, pristupljeno je i realizaciji sanacije zacjevljenog dijela Bistričkog potoka.  Prva faza realizacije projekta počinje sredinom jula mjeseca.

U diskusiji je istaknuto da je ovo prvi projekt kojim se sveobuhvatno sanira i rekonstruira jedan o zacijevljenih potoka, pritoka rijeke Miljacke.

Naglašeno je da je to jedan od projekata evidentiranih u Studiji „Čista rijeka Miljacka“ iz 2010. godine, od oko 150 projekata  naznačenih  samo za sliv rijeke Miljacke, od kojih je tek dio u nadležnosti Grada Sarajeva.

Općine i Kanton Sarajevo i drugi nadležni organi, rade na realizaciji  projekata svako iz svoje nadležnosti, ovisno o  prioritetima i finansijskim mogućnostima (prikupljanje, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, zaštitu  izvorišta, brigu o neuređenim vodotocima, zaštitu biodiverziteta, na kontrolu kvalitete vode i dr.)

Tako je određeni broj projekata od tih oko 150 opredijeljenih rijeci Miljacki, identificiranih sveobuhvatnom studijom iz 2010.godine, već i urađen, ali aktivnosti svih subjekata nisu koordinirane niti evidentirane na jednom mjestu.

Istaknuto je da je značaj  sveobuhvatne sanacije i rekonstrukcije zacijevljenog korita Bistričkog potoka u tome što je to prvi projekt  Grada Sarajeva kojim se  počinje sistemski realizirati  projekt Čista rijeka Miljacka u gradu Sarajevu.

Ovo je prvi  projekt za koji je Grad Sarajevo razradio, i  izdvojio značajna sredstva iz Budžeta Grada Sarajeva i povukao značajnija namjenska sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo i započeo njegovu realizaciju.

Grad Sarajevo će nastaviti s ovim aktivnostima. Slijedi sanacija Ramića potoka, Koševskog potoka, Sušice potoka i svih drugih  do  samog korita rijeke Miljacke.

Naglašena je namjera Grada Sarajeva da inicira procese koji će se voditi koordinirano  sa  svim subjektima koji realiziraju projekte iz studije, svako iz svoje nadležnosti.

Sjednica je nastavljena primanjem k znanju  Informacije o postupku eksterne revizije poslovanja organa Grada Sarajeva za period 2017.-2019. godine kojom je Gradonačelnica upoznala Gradsko vijeće o postupku realizacije  Zaključka Gradskog vijeća Grada Sarajeva iz maja mjeseca prošle godine kada je iskazano opredjeljenje za vršenje revizije finansijskih izvještaja od strane kompetentne i nezavisne revizorske kuće.

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održanoj 27.10.2021. godine, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o pristupanju postupku eksterne revizije i to za 2017., 2018. i 2019. godinu, a sve u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFOI) i računovodstvenim propisima BiH,  a postupak javne nabavke je neprimjereno dugo trajao, zbog ulaganja žalbi  ponuđača u svakoj fazi procesa javne nabavke. Napokon je Grad primio rješenje kojim je posljednja žalba odbijena, te se konačno može otpočeti planirana revizija.

Gradski vijećnici su u nastavku današnje sjednice primili k znanju Informaciju u vezi sa primjenom Zakona o komunalnim taksama Kantona Sarajevo.

Gradonačelnica je upoznala Gradsko vijeće s aktivnostima koje je poduzela s ciljem provođenja Zakona o komunalnim taksama,  u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje visine izdvajanja iz sredstava koja se prikupljaju iz komunalnih taksi, a koja gradske općine trebaju doznačavati gradu Sarajevu, u skladu sa odlukama općinskih vijeća.

U povodu razmatranja ove informacije, upućena je inicijativa nadležnim organima Kantona Sarajevo da u Zakonu o komunalnim djelatnostima, propiše postotak sredstava koja će općine izdvajati iz prihoda od komunalnih taksi  i doznačavati Budžetu Grada Sarajeva, kako općine ne bi utvrđivale različite visine u svojim propisima.

U diskusiji je naglašen značaj uređivanja ovog pitanja i data podrška Gradonačelnici da nastavi sa započetim aktivnostima.

Gradsko vijeće je nastavilo s praksom razmatranja informacija o realizaciji gradskih projekata na sjednicama Gradskog vijeća.

Na današnjoj sjednici je primilo k znanju  informaciju o tekućem održavanju spomenika Vječna vatra za 2022. godinu koju je Gradonačelnica dodatno obrazložila i  Informaciju o realizaciji projekta SKYWALK, a gradski vijećnici su u svojim diskusijama dali podršku projektima.

Gradonačelnica je upoznala gradske vijećnike s opredijeljenjem da se „nebeska šetnica“ izgradi na lokalitetu Špicasta stijena.

Upoznala je Gradsko vijeće o daljim aktivnostima koje  će se bazirati na  izradi idejnog projekta, na pribavljanju saglasnosti i mišljenja sa prikazom društvenog pokazatelja realizacije projekta Skywalk, a sve s ciljem izgradnje još jednog objekta koji će obogatiti turističku ponudu grada i ponuditi još jednu atrakciju sugrađanima.

Gradsko vijeće je primilo k znanju i Informaciju o realizaciji projekta obnove i rekonstrukcije Astronomskog opservatorija Trebević, nakon što je Gradonačelnica  u uvodnom izlaganju obrazložila,  naglašavajući izazove s kojima se Grad Sarajevo susreće u procesu pokretanja projekta, te se posebno zahvalila Astronomskom društvu Orion na saradnji i pri realizaciji ovog projekta.

Putem Informacije o implementaciji Plana djelovanja za mlade, Gradsko vijeće se upoznalo sa aktivnostima Grada Sarajeva  u oblasti obrazovanja, oblasti rada, zapošljavanja i poduzetništva mladih te oblasti kulture gdje je naglašena aktivnost u segmentu  poticanja obrazovanja mladih, razvoja kreativnosti i kulturnog stvaralaštva mladih kroz saradanju aktera u društvu.

U diskusiji je informacija podržana, a naglašen je značaj opredjeljenja Grada Sarajeva, da pored izdvajanja sredstava za stipendiranje učenika kojima je to nužno potrebno, Grad Sarajevo daje podršku izvrsnostima. Uz pohvalu za dosadašnje aktivnosti, ponovo je iskazana namjera za dalje razvijanje Plana u pravcu  osmišljavanja i realizacije projekata kojima će se značajnije podržati iznimno uspješni učenici, kao što je u svojoj diskusiji istakla zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović.

Gradsko vijeće je primilo k znanju i Informaciju o svrsishodnosti realizacije Projekta zatvaranje terase  na zgradi Olimpijskog bazena „Otoka“.

Poslje široke diskusije u kojoj su gradski vijećnici podržali opredjeljenje uprave izneseno u informaciji, razmatrano je i usvojeno više zaključaka na prijedlog Odbora za budžet i finansije, a među njima i zaključak kojim je  Gradsko vijeće zatražilo da se u postupak poništenja odluke o dodjeli ugovora putem javne nabavke, uključi i Pravobranilaštvo Grada Sarajeva. Sljedećim zaključcima Gradsko vijeće je  uputilo  inicijativu organima Kantona Sarajevo da kroz različite modalitete saradnje,  sistemski sufinansira rad i projekte JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, uz naglasak na osmišljavanje modaliteta da se u nastavni plan i program osnovnih i srednjih škola, uvrsti još jedan sedmični čas tjelesnog odgoja, u okviru kojeg će se plivanje planirati kao jedna od sistemskih aktivnosti.

Upućeno je više vijećničkih pitanja i inicijativa.

Gradsko vijeće je podržalo inicijativu koju je podnio predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović, u funkciji gradskog vijećnika, da Grad Sarajevo u okviru svojih mogućnosti, formira radnu grupu za izradu sveobuhvatne dokumentacije potrebne za realizaciju projekta Grada Sarajeva  “Čista i bistra Miljacka”, a zasnovanog na Studiji „Čista rijeka Miljacka“ iz 2010. godine, tako da radnu grupu čine svi relevantni subjekti ranije uključeni u izradu Studije i predstavnici institucija nadležnih za realizaciju projekata prepoznatih u Studiji.

Gradsko vijeće je na inicijativu Komisije za Statut i akte usvojilo zaključak kojim Gradsko vijeće upućuje inicijativu  nadležnim  organima  Kantona Sarajevo da se Zakon o komunalnim taksama dopuni i odredbom kojom će se propisati visina izdvajanja u postotku, iz prihoda od komunalnih taksi koje prikupljaju gradske općine, a u korist Grada Sarajeva.

Gradska vijećnica Enisa Spahić je podnijela inicijativu koju je Gradsko vijeće podržalo te je postalo inicijativom Gradskog vijeće a kojom je zatraženo da se KJKP Vodovod i kanalizacija na svojoj službenoj stranici informiraju građane u kojim dijelovima grada se vodoopskrba još uvijek realizira putem naslijeđenih azbestnih cijevi a što bitno utiče na zdravlje stanovništva u tim područjima.

U funkciji gradskog vijećnika predsjedavajući Ademović je postavio dva pitanja koja su se odnosila na interventnu reakciju a povodom toga i na sistemsko uređivanje održavanja vodotoka iz nadležnosti Grada Sarajeva donošenjem novog gradskog propisa u skladu sa nadležnostima Grada u ovoj oblasti prenesenim zakonom.

Prvo pitanje je bilo upućeno s ciljem da se razmotri mogućnost da se već tokom ovog ljeta pronađe modus da se dio uređenog  otvorenog vodotoka Sušice potoka koji se kraj Zemaljskog muzeja ulijeva u korito Miljacke, uredi.

Podsjetio je da se ovaj dio otvorenog korita nalazi u gradskoj zoni, koja bi zbog svojih sadržaja kao što su Zemaljski muzej, Historijski muzej i budući muzej ARS AEVI, ali i drugi objekti i kompleksi u okruženju  trebali biti reprezentativni te da je prostor  prepun pješaka  i rekreativaca koji koriste Vilsonovo šetalište i sadržaje uz njega, pa bi uređeno i pogledu dostupno korito Sušica potoka dalo novu vrijednost ovom prostoru.

Potaknut željom da se održavanje uređenih vodotoka na području grada, što je moguće prije bolje i sistemski uredi uputio je i pitanje kada će biti  moguće predložiti Gradskom vijeću novi propis o održavanju vodotoka kojim će se povjeriti poslovi redovnog održavanja vodotoka iz nadležnosti Grada Sarajeva JP Sarajevo d.o.o.

 

 

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply