Gradsko vijeće donijelo Regulacioni plan „Vraca“

Danas je održana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva  kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Rad sjednice započeo je tako što je, Gradsko vijeće usvojilo Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Vraca“ s Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Vraca“. Plan, između ostalog, daje planske uslove za novu izgradnju, integraciju zatečenog građevinskog fonda, uz mogućnost rekonstrukcije i zamjene građevinskog fonda, opremanje područja adekvatnom saobraćajnom i komunalnom infrastrukturom, uvažavajući postojeću parcelaciju i vlasničke odnose.

Gradski vijećnici su, po hitnom postupku, usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Soukbunar“, u cilju stvaranja preduslova za pripremu projekata sportsko-rekreativnih i turističkih sadržaja na lokalitetu Vranjače.

Dalje je, nakon široke diskusije, Gradonačelnik, ovlašteni Predlagač, povukao Prijedlog   Odluke o davanju na korištenje dijela zemljišta na lokalitetu Kompleksa „Bijela Tabija“. U okviru razmatranja ove tačke dnevnog reda, usvojen je zaključak kojim je Gradonačelnik zadužen za dalje postupanje, a s ciljem održavanja, zaštite, te promocije Kompleksa „Bijela Tabija“ kao nacionalnog spomenika.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Gradsko vijeće je podržalo inicijativu gradskog vijećnika Dade Stojnića, te usvojilo zaključak da Gradonačelnik pokrene potrebne aktivnosti, s ciljem dogovaranja  saradnje  sa Gradom Frankfurt na Majni, u okviru budućeg sporazuma o saradnji, te predloži Gradskom vijeću donošenje odgovarajućeg akta kojim bi se tako dogovoren  sporazum o bratimljenju i formalizirao.

There are no comments yet.

Leave a Reply