Gradski vijećnici usvojili Odluku o pristupanju izgradnji nove Trebevićke žičare i pratećih objekata

01.J

Na 40. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici su odali počast ubijenim nevinim ljudima, u eksploziji koja se dogodila sinoć u terorističkom napadu u Istanbulu, na Aerodromu Ataturk.

Rad Gradskog vijeća je počeo usvajanjem Odluke o dodjeli u zakup garaže u ulici Dejzina Bikića E2 (22).

Dalje su gradski vijećnici usvojili Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipašin Most VII“ – Zona C sa Odlukom o provođenju iste, po skraćenom postupku, kako je predložena te izmijenjena tokom rasprave na samoj sjednici.

Na današnjoj sjednici razmotrena je i usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”, a nakon što je Odbor  za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2016. godini, u svom radu, uočio poteškoće u smisli primjene odredaba Odluke na proces predlaganja kandidata za nagradu.

Gradsko vijeće je primilo k znanju  Informaciju o aktivnostima na Projektu „Revitalizacija Trebevićke žičare” u periodu od  01.04.2016. do 25.06.2016. godine.

02.

Zatim su gradski vijećnici usvojili Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o poklonu donirane opreme između Grada Sarajeva i Općine Olovo. Naime, Gradu Sarajevo je za potrebe revitalizacije Trebevićke žičare donirana oprema od Turističke zajednice Greachen – Švicarska. Sa obzirom da se donirana oprema ne može racionalno koristiti za revitalizaciju Trebevićke žičare, kao i obzirom na činjenicu da Grad nema prostorije niti bilo koje druge kapacitete da preuzme i iskoristi doniranu opremu koja se mora izmjestiti iz baze međunarodnih oružanih snaga u Butmiru, gdje je do sada bila smještena, stvorene su pretpostavke da se ista prenese u vlasništvo Općini Olovo, gdje se planira izgradnja žičare.

Dalje je usvojena i Odluka o pristupanju izgradnji nove Trebevićke žičare i pratećih objekata, čime su ostvareni preduslovi za dalju, ubrzanu, realizaciju Projekta.

Gradski vijećnici razmotrili i Program stipendiranja učenika srednjih škola za 2016. godinu, sa dopunjenim rješenjima iz prihvaćenih, odnosno usvojenih amandmana gradskog vijećnika Husejnović Enesa. U Programu su navedene okvirne smjernice za realizaciju projekta stipendiranja učenika srednjih škola putem konkursa koji raspisuje Grad Sarajevo. Početak realizacije projekta stipendiranja planiran je u školskoj 2016. /2017. godini.

Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana Grada Sarajeva u 2016. godini. Aktivnosti na obilježavanju  6. aprila – Dana Grada Sarajeva u potpuno su realizovane kako je i planirano, a sve u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima utvrđenim Budžetom Grada Sarajeva za 2016. godinu.

03.

Dalje je razmotrena i primljena k znanju Informacija o nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu Grada Sarajeva ili sa kojom Grad upravlja ili raspolaže, te nepokretnom imovinom u koju je u proteklom periodu Grad Sarajevo ulagao budžetska sredstva.

Primljene su k znanju i Informacija o stanju komunalne higijene, plan i program rada, sa naglaskom na čišćenje područja Grada Sarajeva, te Informacija o stanju saobraćaja u gradu Sarajevu sa prijedlogom mjera za rješavanje problema gužvi na saobraćajnicama, sa posebnim osvrtom na mogućnost izgradnje kružnih tokova.

Na kraju sjednice, kao i obično, pokrenut je veći broj inicijativa i upućena su određena vijećnička pitanja. Tako je, između ostalih inicijativa, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća Gradimir Gojer uputio  inicijativu  da Gradonačelnik organizuje projekt, pod vodstvom Grada Sarajeva, uz učešće volontera političkih stranaka, kao i nevladinog sektora kako bi se očistilo korito i obale rijeke Miljacke.