Gradski vijećnici usvojili Odluku o davanju saglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo, u korist Grada Sarajeva,  u cilju realizacije Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“

001.

Na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici nisu usvojili Odluku o razrješenju određenih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva, nakon čega nije razmatrana Odluka o izboru novih članova ovih radnih tijela.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, kako bi se prevazišle određene teškoće sa kojima se Komisija za spomenike Gradskog vijeća Grada Sarajeva susretala u svom dosadašnjem radu.

U nastavku sjednice, razmatrano je više odluka vezanih za regulacione planove. Tako je Gradsko vijeće razmotrilo Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Kanara“ sa Nacrtom Odluke o provođenju iste, te ga svojim zaključkom uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Dalje su usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Rajlovac III“, odnosno Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija“, te Regulacionog plana „Hepok – Čengić Vila III“.

002.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o prestanku važenja Odluke o preuzimanju korištenja Doma vojske Federacije Bosne i Hercegovine, sa pripadajućim zemljištem, nad kojim je nosilac prava raspolaganja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, imajući u vidu da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 2010. godine donijela Odluku o prestanku važenja Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Gradskoj upravi Grada Sarajeva, prestala je i mogućnost korištenja Doma vojske F BiH od strane Grada Sarajeva – Gradske uprave Grada Sarajeva, te se s toga nametnula potreba odlučivanja i o prestanku važenja odluke kojom je Grad Sarajevo preuzeo korištenje Doma vojske F BiH.

Nakon što su vijećnici u Općinskom vijeću Stari Grad, na sjednici održanoj 26.04.2016. godine, svojom Odlukom ustupili pravo građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo, u korist Grada Sarajeva, u cilju realizacije Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“, u dnevnom redu današnje sjednice, po hitnom postupku, uvrštena je i usvojena Odluka o davanju saglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo, u korist Grada Sarajeva, u cilju realizacije Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“, a što je osnovni preduslov za nastavak aktivnosti na realizaciji Projekta. Projekat „Revitalizacija Trebevićke žičare“ predstavlja jedan od najznačajnijih komunalnih i infrastrukturnih projekata Grada Sarajeva, čija će realizacija donijeti višestruke koristi kako za Grad Sarajevo, tako i za njegove stanovnike i privredu cjelokupne sarajevske regije.

Dalje su gradski vijećnici razmatrali Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo za 2015. godinu, te usvojili predloženi zaključak Odbora za društvene djelatnosti, kojim se zadužuje Gradonačelnik da, pri predlaganju izmjena i dopuna Budžeta Grada Sarajeva za 2016. godinu, planira sredstva za provođenje Odluke o manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Grad Sarajevo.

003.

Usvojen je  Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za period 01.01.-31.03.2016. godine, te Izvještaj o realizaciji ciljeva zacrtanih u Odluci Gradskog vijeća Grada Sarajeva o pristupanju VI fazi projekta „Sarajevo zdravi grad“ Mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije, sa predloženim zaključcima Odbora za društvene djelatnosti, koji su usvojeni u povodu razmatranja ovih izvještaja.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili i uputili u javnu raspravu, u trajanju od 30 dana, Nacrt Odluke o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa za Grad Sarajevo.

Na kraju sjednice upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut je veći broj inicijativa.