Gradski vijećnici usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Grada Sarajeva, za razvoj Informativnog centra Sarajevo

01j

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na svojoj 42. sjednici kojom je predsjedavao Miro Lazović, zamjenik predsjedavajućeg Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o postavljanju spomen ploče šehidima i poginulim borcima Specijalne jedinice „Zagreb“. Udruženje boraca Specijalna jedinica „Zagreb“ je, putem Općine Centar Sarajevo, podnijelo Inicijativu, a  spomen ploča će biti postavljena pored hotela „Zagreb“.

Na današnjoj sjednici gradski vijećnici, ponovo, nisu usvojili Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija“ sa Odlukom o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija“.

02j

Dalje je usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Grada Sarajeva, za razvoj Informativnog centra Sarajevo. Naime, mandat Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ističe u decembru 2017. godine, a kako je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo saglasnost za osnivanje Informativnog centra u Sarajevu, bilo je neophodno pristupiti aktivnostima na realizaciji pomenutog. Osnovni cilj Informativnog centra je da, između ostalog, pruži javnosti ažuriran, direktan i bezbjedan elektronski pristup javno dostupnim spisima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i arhivskom materijalu sadržanom u bazama podataka.

Gradsko vijeće je, nakon široke diskusije, usvojilo Odluku o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o prenosu osnivačkih prava Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine na Grad Sarajevo. Na ovaj način je i Grad Sarajevo, kao glavni grad, dao svoj doprinos opstanku bar jedne od sedam kulturnih institucija od interesa za Bosnu i Hercegovinu koje nemaju odgovarajući status.

03j

Dalje je, po hitnom postupku, usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar Marijin Dvor“ za lokalitet Kvadrant „B“.

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su putem informacije upoznati o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za prvo polugodište tekuće godine.Zatim su razmotrene, te primljene k znanju i Informacija o stanju komunalne infrastrukture u gradu Sarajevu, Informacija o stanju i održavanju cesta na području grada Sarajeva, te Informacija o stanju privrede i zapošljavanja u gradu Sarajevu za 2015. godinu.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.