Gradski vijećnici usvojili izmjene i dopune određenih regulacionih planova  u cilju nastavka stvaranja uslova za realizaciju projekta obnove „Trebevićke žičare“   

 

01 P

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj Drugoj sjednici, kojom je predsjedavao Igor dr. Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, svojom odlukom razriješilo, odnosno imenovalo određene članove radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

U nastavku zasjedanja, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili  izmjene i dopune regulacionih planova  „Lijeva obala Miljacke – Bistrik”, „Hrid”, „Mahmutovac” i „Jarčedoli”, sa odlukama o provođenju ovih izmjena i dopuna. Ovim se nastavlja stvaranje uslova za realizaciju projekta obnove „Trebevićke žičare“.

Na današnjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o poklonu donirane opreme između Grada Sarajeva i Općine Olovo.

02 P

Predsjedavajući Gradskog vijeća je upoznao gradske vijećnike da je, u međuvremenu, Gradonačelnik, ovlašteni predlagač, povukao Odluku o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravne organizacije Grada Sarajeva, navedenu u predloženom dnevnom redu, te je Gradsko vijeće nije ni razmatralo.

Dalje su, gradski vijećnici, nakon široke diskusije, usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Statut javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa grada Sarajeva, što je nastavak procesa formiranja ovog Preduzeća. Usvojeni su i zaključci na prijedlog gradskih vijećnika, a s ciljem informiranja o toku realizacije osnivanja Preduzeća, odnosno praćenja daljeg rada Preduzeća.

03P

Na današnjoj sjednici, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute određene  inicijative. Tako je, između ostalih, gradski vijećnik Almedin Miladin zatražio podršku Gradskog vijeća za inicijativu da se dio šetnice uz lijevu obalu Miljacke nazove po hadži hafizu Halidu ef. Hadžimuliću. Inicijativu su podržali gradski vijećnici i time je postala inicijativom Gradskog vijeća.