Grad Sarajevo pokreće postupak za zaštitu lokalne samouprave kroz ocjenu ustavnosti novog  Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj Petoj sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, svojom odlukom, razriješilo člana Odbora za lokalni biznis i turizam.Također, usvojena je Odluka o izboru novog člana ovog radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2017. godinu, te je povodom razmatranja ovog Programa usvojen predloženi zaključak Komisije za međunarodnu suradnju kojim se zadužuje Gradonačelnik da razmotri mogućnost realizacije aktivnosti koje proizlaze iz obaveza potpisanih sporazuma o saradnji sa glavnim gradovima u regiji Zagrebom, Ljubljanom, Podgoricom i Skopjem, te za uspostavljanje saradnje sa Gradom Beogradom i predloži Gradskom vijeću tako utvrđene aktivnosti za realizaciju, do kraja tekuće godine.

Zatim su gradski vijećnici usvojili Odluku o davanju saglasnosti na Sporazum o namjeri osnivanja Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi Sarajevo“, čiji sastavni dio su postala rješenja iz zaključaka usvojenih tokom rasprave, a  kojom Grad Sarajevo iskazuje namjeru da bude osnivač javne ustanove i da preuzime čuvanje i prezentaciju izuzetno značajne i vrijedne kolekcije suvremene umjetnosti Ars Aevi.

U nastavku sjednice, usvojena je Odluka o organizaciji i djelokrugu organa uprave  Grada Sarajeva, te Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava Budžeta Grada Sarajeva planiranih  za rad klubova gradskih vijećnika.

Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj o realizaciji Programa manifestacije obilježavanja 6. aprila – Dana grada Sarajeva u 2017. godini. Aktivnosti na obilježavanju  6. aprila – Dana grada Sarajeva u potpuno su realizirane kako je i planirano, a sve u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima utvrđenim Budžetom Grada Sarajeva za 2017. godinu, uz određene smjernice za program 2018. godine.

Na današnjoj sjednici, gradski vijećnici su usvojili Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kovačići- Centar“, te razmotrili Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Švrakino selo – Aneks“ s Nacrtom Odluke o provođenju iste, te ga, svojim zaključkom, uputili u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Također, u javnu raspravu upućen je i Nacrt novog Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika organa Grada Sarajeva.

U nastavku sjednice primljena je k znanju Informacija o stanju turizma s prijedlogom mjera, te usvojen predloženi zaključak Odbora za lokalno poslovanje i turizam kojim se zadužuje Gradonačelnik da, pri predlaganju tema za program rada Gradskog vijeća za naredni period, uvrsti i donošenje određenog strateškog, odnosno planskog dokumenta Grada Sarajeva s ciljem razvoja turizma u Gradu Sarajevu za odgovarajući period, a osnovano u budućoj Strategiji razvoja Kantona Sarajevo za oblast turizma.

Gradski vijećnici su razmotrili Informaciju o stanju opremljenosti organa Grada Sarajeva sa kompjuterskom opremom, kompjuterskim programima i aplikativnim programima s prijedlogom mjera za poboljšanje stanja.

Ova sjednica Gradskog vijeća je sazvana elektronskim putem te će ubuduće, najava sjednica Gradskog vijeća biti postavljena na web stranici Gradskog vijeća http://gradskovijece.sarajevo.ba/, prije održavanja, a zatim i realizacija po obradi održane sjednice.

Usvojen je i predloženi zaključak kojim se zadužuje Gradonačelnik da, na odgovarajući način, formira organizacionu jedinicu koja će osigurati potrebnu IT podršku, za organe i tijela Grada Sarajeva, a koja će biti dovoljno opremljena da prati stanje i predlaže mjere za poboljšanje stanja, u smislu funkcije službene elektronske komunikacije.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Gradsko vijeće je na inicijativu predsjedavajućeg Gradskog vijeća dr. Igora Gavrića, svojim zaključkom, zadužilo Gradonačelnika da, u skladu s odredbom člana 79. stav 3. Statuta Grada Sarajeva, pokrene postupak za zaštitu lokalne samouprave, odnosno ocjenu ustavnosti novog Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo i zahtjev obrazloži u svemu kako je to navedeno u Informaciji Gradonačelnika- Inicijativi Gradskog vijeća Grada Sarajeva za podnošenje zahtjeva za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, smatrajući da su prava na lokalnu samoupravu Grada Sarajeva povrijeđena novim Zakonom o prostornom uređenju.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply