Dogovoreno uspostavljanje trening centra za policijske službenike MUP-a KS u prostoru Općine Centar Sarajevo, pod upravom Međunarodnog foruma solidarnosti – EMMAUS

Danas je u kabinetu ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Admira Katice održan sastanak kome su, pored ministra, prisustvovali i predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Jasmin Ademović, direktor MFS – Emmaus, Hamzalija Okanović i šefica ureda Evropskog resurnog centra za sprječavanje trgovine ljudima i drugih oblika eksploatacije te izvršna direktorica Centra za sigurni internet, Amela Efendić. Sastanak je održan na temu uspostavljanja edukativnog – trening centra za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, kojim bi upravljao MFS – Emmaus.

Edukativni – trening centar će vršiti redovne obuke policijskih službenika iz oblasti sprječavanja trgovine ljudima i srodnih krivičnih djela, a finansiranje se planira obezbjediti  od strane MFS – Emmaus, kroz realizaciju projekata kreiranih za te namjene. Bitno je spomenuti da će se u sklopu centra vršiti i certificiranje policijskih službenika za rad sa djecom u pomenutim oblastima, u saradnji sa MUP-om KS i drugim institucijama, a što omogućava trenutna zakonska regulativa. Jednako bitno, u okviru trening centra djelovati će i Centar za sigurni Internet/ured MFS – Emmaus, čime bi pomenuta saradnja bila proširena i na druge profesionalce iz oblasti obrazovanja i socijalnog rada.

Od strane predstavnika MFS – Emmaus istaknuta je zahvalnost predsjedavajućem Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Jasminu Ademoviću na preuzimanju inicijative za osiguranjem smještaja ovoga centra na području Općine Centar Sarajevo, preciznije u jednom od poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo, a što će predsjedavajući Gradskog vijeća, a ujedno i gradski i općinski vijećnik, Jasmin Ademović predložiti na junskoj sjednici Općinskog vijeća Centar Sarajevo. Adaptacija ovog prostora biti će finansirana od strane MFS – Emmaus, jer osim smještaja pomenutog trening centra i Centra za sigurni Internet, u dotičnim prostorijama predviđeno je i buduće sjedište MFS – Emmaus u Sarajevu.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva je istakao da će u rebalansu Budžeta Grada Sarajeva za 2023. godinu, inicirati osiguranje sredstava za podršku uspostavljanju Centra za sigurni Internet, centra koji će najviše doprinijeti krajnjim korisnicima, odnosno djeci i omladini grada Sarajeva.

Udruženje MFS – Emmaus osnovano je 1999. godine sa ciljem pružanja pomoći svim ugroženim kategorijama stanovništva, a koje djeluje na području Bosne i Hercegovine. Kroz specijalizirano djelovanje ureda u Sarajevu, MFS – Emmaus je aktivno uključen u prevenciju trgovine ljudima, ilegalnih migracija, sprječavanje zlostavljanja i eksploatacije djece u digitalnom okruženju, sprječavanje porodičnog, seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, kao i provođenje programa pomoći i zaštite žrtvama trgovine ljudima i žrtvama pomenutih oblika nasilja.

There are no comments yet.

Leave a Reply