Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Grad Sarajevo, kao glavni grad Bosne i hercegovine, u obavezi je na sistemski način podsjećati, prije svega međunarodnu ali i domaću javnost, da se u Srebrenici dogodio genocid. Ta činjenica je utvrđena kroz presude MKSJ-a, a dokazni materijali se mogu naći u Informativnom centru u MKSJ u Sarajevu.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 30.03.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Grad Sarajevo, kao glavni grad Bosne i Hercegovine, u obavezi je na sistemski način podsjećati, prije svega međunarodnu javnost, da se u Srebrenici dogodio genocid. Ta činjenica je utvrđena kroz presude MKSJ-a, a dokazni materijal se može naći u Informativnom centru u MKSJ u Sarajevu. Ova Odluka će definisati događaje koji će biti usmjereni ka međunarodnoj javnosti, putem diplomatskog kora u Sarajevu, ali i putem gostujućih programa koji bi se realizovali na međunarodnoj sceni. Osnovni cilj i svrha su podsjećanje da se genocid desio u vremenu i prostoru za koji se mislilo da se poslije holokausta nikada više neće desiti.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica