Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 26. Statuta Grada Sarajeva, a prema Odluci o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”.
Tema programirana: 25.03.2020.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Ime/naziv dobitnika uz navođenje osnovnog doprinosa u određenoj oblasti.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”