Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 26. Statuta Grada Sarajeva, a prema Odluci o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”.
Tema programirana: 25.03.2020.
Tema realizirana: 11.03.2020.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Ime/naziv dobitnika uz navođenje osnovnog doprinosa u određenoj oblasti.
**********
Odluka o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2020. godini za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja - akademik Mirko Pejanović - 37. sjednice (11.03.2020.) -"Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/20 od 26.03.2020.
Odluka o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2020. godini za doprinos u oblasti zdravstva i socijalne zaštite - Humanitarna organizacija „Merhamet“ Muslimansko dobrotvorno društvo - -37. sjednic (11.03.2020.) -"Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/20 od 26.03.2020.
Odluka o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2020. godini za doprinos u oblasti sporta - Alija Hadžiosmanović -37. sjednic (11.03.2020.) -"Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/20 od 26.03.2020.
Odluka o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2020. godini za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja - Prof. dr. Faruk Čaklovica -37. sjednic (11.03.2020.) -"Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/20 od 26.03.2020.
*******
Odluka o dodjeli „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2020. godini za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti nije usvojena.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj: Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/20 od 26.03.2020. godine.

Predlagač teme: Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”