Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Izvještaj je jedan od dokumenata koji služi kao osnova za programiranje daljeg rada Gradskog vijeća.
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 2. i član 74. Statuta Grada Sarajeva, a u vezi sa članom 32. stav 1. pod b) Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Tema programirana: 30.03.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Izvještajem se prezentira realizcija Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu, te teme koje nisu programirane, a koje Gradsko vijeće razmatra na prijedlog ovlaštenih predlagača, na temelju inicijativa upućenih Gradskom vijeću, a čije razmatranje nalaže uočeno stanje u oblastima iz nadležnosti Grada Sarajeva, odnosno uočena istaknuta pitanja u javnosti od interesa za građane Grada Sarajeva ili uočene pojave ili fenomeni.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Kolegij Gradskog vijeća