Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Informisanje Gradskog vijeća o aktivnostima na provođenju Odluke.
Pravna osnova: Odluka o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/19 i 28/20 - Ispravka).
Tema programirana: 30.03.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Pregled aktivnosti koje su se provodile u oblasti spomeničke kulture u 2021.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica