Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Zakonska obaveza po Zakonu o proračunima - budžetima u Federaciji BiH.
Tema programirana: 22.07.2020. , 23.12.2020.
Tema realizirana:
Napomena:

Na 40. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj 30.07.2020. godine Izvještaj usvojen.
Na 45. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva održanoj 30.12.2020. godine Izvještaj usvojen.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik