Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Izvještaj
Razlog: Zakonska obaveza.
Pravna osnova: Zakonska obaveza po Zakonu o proračunima – budžetima u Federaciji BiH.
Tema programirana: 30.03.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
U skladu sa Zakonom.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica