Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Upoznavanje Gradskog vijeća sa tokom realizacije Projekta.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva.
Tema programirana: 29.06.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija o realizaciji Projekta.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica