Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informacija
Razlog: Obzirom da je Gradsko vijeće usvojilo predmetni Plan djelovanja, Informacija ima za cilj potpuno informisanje gradskih vijećnika o realizaciji aktivnosti i mjera u skladu s istim.
Pravna osnova: Statut Grada Sarajeva i Plan djelovanja za mlade Grada Sarajeva.
Tema programirana: 30.03.2022. 29.06.2022.,28.09.2022., 21.12.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Informacija sadrži pregled implementiranih aktivnosti i mjera iz plana djelovanja za mlade Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica