Na osnovu člana 26. i člana 74. Statuta Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 34/08), kao i člana 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici od 23.12.2014.godine, donijelo je Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2015. godinu.

Nema unešenih oblasti.