Na Tematskoj sjednici razmatrana problematika provođenja nadležnosti Grada Sarajeva iz oblasti urbanog planiranja

Na početku sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća, odata je počast žrtvama genocida u Srebrenici.

Rad Tematske sjednice počeo je razmatranjem Informacije o izradi regulacionih planova koji su u nadležnosti Grada Sarajeva.

Osim gradskih vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća, sjednici su prisustvovali član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Faruk Kapidžić sa saradnicima, predstavnici Federalnog ministarstva prostornog uređenja,  ministar  komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Almir Bečarević, direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Faruk Muharemović sa saradnicom, direktorica Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Belma Barlov sa saradnicom, predstavnici općina Stari Grad, Centar, Novi Grad i Novo Sarajevo, predstavnik Federalnog zavoda za zaštitu spomenika te Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

Uvodne napomene, u kojima je obrazložio razloge za sazivanje Tematske sjednice, podnio je Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Informisao je prisutne i javnost o izazovima s kojima se Grad Sarajevo susreće u provođenju svojih nadležnosti,  u oblasti utvrđivanja i provođenja politike planiranja i uređenja prostora i zaštite okoliša na teritoriji Grada Sarajeva, što je jedna od osnovnih statutarnih, odnosno ustavnih nadležnosti Grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave. Propisi i zaključci koji su sada na snazi, a posebno Odluka o proglašenju HUK-a Sarajeva, te Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo od 25.02.2020. godine o obaveznoj primjeni određenih mjera za zaštitu ventilacionih koridora, svim subjektima planiranja, u velikoj mjeri onemogućuju aktivnosti na izradi, odnosno provođenju važeće planske dokumentacije.

U svom izlaganju je, između ostalog, istakao:

„Svjesni smo da su mjere zaštite ventilacionih koridora sadržane u važećem urbanističkom planu, odnosno prostornom planu Kantona Sarajevo, narušene neopreznim donošenjem korekcija regulacionih planova, a pod pritiskom investitora u periodu tranzicije u kojem su dominirali privatni interesi i interesi kapitala u odnosu na javni interes. Na našoj je generaciji političara da to promijenimo i napravimo odgovarajući balans između javnog i privatnog koji će građanima Sarajeva omogućiti okruženje za kvalitetan život, ali i prostor za razvoj, i to sve uz bitno učešće građana u odlučivanju putem direktne saradnje, uz angažman organizacija civilnog sektora i svih oblika demokratskog učešća građana u odlučivanju“, istakao je predsjedavajući Ademović.

Dodao je da Grad Sarajevo, kao institucija, malo može sam učiniti.

„U proteklom periodu smo odlučno bili suočeni sa problemima u vezi sa  donošenjem Regulacionog plana „Brdo Hrasno“ (koji je godinama bio u zastoju), ali smo ga na kraju, za nešto više od pola godine, donijeli.

Sad sličan problem imamo sa Regulacionim planom „Soukbunar“. Godinama se rade istraživanja i geotehnički izvještaji o stabilnosti tla koji su preduslov za  izradu ovog plana. Nevjerovatno je da se,  uz snažan angažman svih subjekata, taj proces ne može ubrzati“, rekao je, između ostalog, Ademović.

Važno je istaći da je usaglašavanje stavova oko rezultata monitoringa terena potrebnih za završavanje Elaborata o inženjersko-geološkim i geotehničkim osobinama terena, trajalo sedam godina, da bi dopuna monitoringa bila ugovorena tek prošle godine. Trebalo bi da je u toku monitoring za čije rezultate, odnosno završavanje Elaborata je utvrđen rok početkom 2024. godine. Po dobivanju Elaborata, Zavod za planiranje će završiti koncept plana te bi, uz dodatne napore svih subjekata, plan mogao biti donesen do kraja 2024. godine.

S tim u vezi, a kako bi građanima s ovog područja mogao odgovoriti na pitanja kako postupati u narednih godinu i po dana, do donošenja novog plana, predsjedavajući Ademović je postavio pitanja predstavnicima Ministarstva prostornog uređenja Kantona Sarajevo, Općine Centar Sarajevo i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo:

  1. „Da li građani koji žele graditi u okviru obuhvata ovog plana ili legalizirati ranije izgrađene zgrade, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti na osnovu važećeg plana iz 2002. godine ili će na osnovu odluke o pristupanju izradi novog plana iz 2014. godine, urbanističke uslove dobiti na osnovu mišljenja Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo?
  2. Može li Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo izdati mišljenje na osnovu djelimično izrađenog, neusaglašenog i neutvrđenog koncepta plana, kada je važeći plan na snazi?
  3. Vrijede li i dalje odredbe odluke o pristupanju izradi plana koje se odnose na režim zabrane građenja, budući da je od donošenja ove odluke prošlo 10 godina, a od posljednje izmjene i dopune ove odluke više od četiri godine? “

Podsjetio je prisutne da je u pripremi sjednice materijal razmatrala i Komisija za ljudska prava Gradskog vijeća koja je ukazala na problem uskraćivanja ljudskih prava građana i pravnih lica u procesu podnošenja zahtjeva za građenje.

Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva, je u uvodnom izlaganju prezentovala i obrazložila problematiku sa kojem se Grad Sarajevo susreće u ovoj oblasti u postupcima donošenja regulacionih planova.

Uslijedila je široka rasprava. Diskutanti su iznijeli svoje stavove, ali i prijedloge koji bi mogli voditi ka rješavanju problema. Sve diskusije i izneseni prijedlozi vode u pravcu potrebe maksimalnog angažmana i zajedničkog djelovanja svih subjekata, počev od gradskih općina, Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo, do nadležnih organa viših nivoa vlasti.

Povodom razmatranja Informacije o izradi regulacionih planova koji su u nadležnosti Grada Sarajeva, Gradsko vijeće je usvojilo sljedeći zaključak:

„Zadužuje se Stručna služba za poslove Gradskog vijeća da izradi zaključke koji će se uputiti Gradskom vijeću na razmatranje u formi prijedloga, po skraćenom postupku, uz poziv za 30. sjednicu Gradskog vijeća, a na osnovu tonskog zapisa ove sjednice i eventualno novih prijedloga zaključaka koji će se dostaviti predsjedavajućem Gradskog vijeća, zaključno sa srijedom 19.07.2023. godine,  kako bi se materijal mogao na vrijeme uputiti u proceduru, u pripremi 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva.”

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply