Na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva usvojeni izvještaji o radu za 2022. godinu JP „Sarajevo“ d.o.o., JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. i JU „Gradski Muzeji“, kojima je Grad Sarajevo osnivač.

 

 

Danas je u Vijećnici održana 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Jasmin Ademović, predsjedavajući Gradskog vijeća.

Na početku sjednice, gradski vijećnici su odali počast 3.176 ubijenih Prijedorčana i tragično preminuloj doktorici Azri Spahić.

Rad sjednice, po usvojenom dnevnom redu, započeo je donošenjem odluka o razrješenjima i imenovanjima članova radnih tijela Gradskog vijeća.

U nastavku sjednice, Gradsko vijeće je usvojilo više odluka, a na zahtjev gradonačelnice, Benjamine Karić, Gradsko vijeće je prihvatilo da se odloži rasprava a vezano za Prijedlog Odluke o podizanju spomenika bosanskom kralju Tvrtku I Kotromaniću.

Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o podizanju spomenika bosanskim specijalcima kojom je Grad Sarajevo preuzeo ulogu investitora za podizanje ovog spomenika, a s tim u vezi i Odluku o prihvatanju uspostave prava građenja bez naknade na period od 30 godina, davanja saglasnosti na Nacrt Ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje spomen obilježja Bosanskim specijalcima na lokalitetu parka kod Druge gimnazije u Sarajevu i davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za zaključenje Ugovora o osnivanju prava građenja radi izgradnje spomen-obilježja Bosanskim specijalcima na lokalitetu parka kod Druge gimnazije.

Također je usvojena  Odluka o davanju saglasnosti na Program saradnje sa gradovima u regiji s ciljem realizacije projekata iz oblasti energetske efikasnosti.

Nakon rasprave, usvojena je i Odluka o pristupanju realizaciji Projekta rekonstrukcije vrtića Kolibri, a u povodu razmatranja ove odluke je usvojen zaključak na prijedlog gradskog vijećnika Tonija Vukadina. Zaključkom je Gradsko vijeće usmjerilo gradonačelnicu da planira sredstva u budžetu Grada Sarajeva za sufinansiranje obnove, odnosno izgradnje vrtića, u saradnji i s drugim gradskim općinama, a posebno Općinom Novi Grad koja je naglašeno suočena s  izazovom nemogućnosti prijema djece u vrtiće zbog nedostatnog kapaciteta.

U nastavku je usvojena i Odluka o pristupanju Projektu – Sportsko rekreativni tereni na otvorenom – Olimpijski kompleks Zetra.

Poslije uvodnog izlaganja direktora Bakira Hadžiomerovića i šire diskusije u kojoj su gradski vijećnici dali podršku rezultatima i daljem radu te iznijeli određene sugestije i postavili konkretna pitanja, usvojen je Izvještaj o radu  JP „Sarajevo“ d.o.o. za 2022. godinu. Na prijedlog Administrativne komisije je usvojen i sljedeći zaključak:

„Zadužuje se gradonačelnica Grada Sarajeva da u saradnji sa JP „Sarajevo“ d.o.o. i JU„Gradski muzeji“ predloži Gradskom vijeću odluku kojom će se urediti upravljanje objektom Bistričke stanice, odnosno muzejskom postavkom u objektu“.

Usvojena je i  Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti JP „Sarajevo“ d.o.o. za 2022. godinu na način da je pola ostvarene dobiti usmjereno za potrebe preduzeća, a uz usvajanje amandmana klubova Gradskih vijećnika NIP, NS i SDP, a pola dobiti, u iznosu od nešto više od 750.000 KM, usmjereno u budžet Grada Sarajeva za potrebe realizacije projekata Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je usvojilo i Izvještaj o radu JP „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. za 2022. godinu i zaključak u povodu razmatranja ovog izvještaja, a na prijedlog gradskog vijećnika Tonija Vukadina, kojim je Gradsko vijeće zatražilo izradu elaborata s ciljem analiziranja finansijskog poslovanja u smislu održivosti i predlaganja mjera za unapređenje poslovanja ovog javnog preduzeća Grada Sarajeva.

Potrebno je istaći da su vijećnici  i javnost iz izvještaja JU „Gradski muzeji“ koji je danas usvojen, upoznati o toku i izradi izvedbenog projekta zgrade Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, kao i prikupljanja sredstava za njegovu izgradnju, u saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama a posebno Ambasadom Republike Italije u BiH. Gradski vijećnici su u svojim diskusijama podržali rad ove ustanove.

Na prijedlog gradonačelnice, razmatran je i usvojen Izvještaj o provođenju Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva, po konkursu za stipendiranje učenika srednjih škola iz Budžeta Grada Sarajeva za školsku 2022/2023. godinu.

Zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mirela Džehverović je u svojoj diskusiji ponovno insistirala na realizaciji inicijative da Grad Sarajevo ustanovi fond za stipendiranje učenika i pravila za korištenja takvog fonda, a iz kojeg će se stipendirati izvrsnost učenika srednjih škola.

Usvojen je i  Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2022. godini iz nadležnosti Gradske službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, te

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za I kvartal (01.01.-31.03.2023. godine), a što je zakonska obaveza.

U skladu s Programom rada Gradskog vijeća, a poslije uvodnog izlaganja gradonačelnice Benjamine Karić, uz iskazanu podršku ovom projektu, primljena je k znanju Informacija o  realizaciji Projekta sanacije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu kao i Informacija o izradi registra imovine Grada Sarajeva.

Na kraju sjednice su upućena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih, inicijativa predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića, postala inicijativom Gradskog vijeća, a upućena je Vladi Federacije BIH,  s ciljem da se organi Grada Sarajeva i gradska administracija smjeste u Upravnu zgradu organa Grada Sarajeva (bivšu DPO) koja je u vlasništvu Grada Sarajeva i u kojoj je sjedište Grada Sarajeva. Trenutno je navedena zgrada u većem dijelu u posjedu Parlamenta F BiH.

Gradski vijećnik Adi Škaljić je podnio inicijativu da Grad Sarajevo, u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu, na odgovarajući način nagradi višestruke darovatelje krvi.

Klubovi gradskih vijećnika SDP,  NIP,  NS su uputili inicijativu gradonačelnici Grada Sarajeva da se preduzmu svi potrebni koraci, a u saradnji sa JP „Sarajevo“ d.o.o., na eventualnom preuzimanju upravljanja Rekreativno zabavnim centrom i ZOO vrtom – Pionirska dolina.

There are no comments yet.

Leave a Reply