Gradsko vijeće dalo podršku aktivnostima na  organizaciji  EYOF-a koji će se održati u Sarajevu početkom 2019. godine

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj 15. sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, usvojilo Odluku o davanju ovlaštenja za vršenje dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Olimpijski bazen Otoka“ d.o.o. Sarajevo, na period od tri mjeseca, nakon što je, krajem 2017. godine,  prestalo da  važi ovlaštenje za vršenje funkcije predsjednika i članova Skupštine, a s ciljem usklađivanja akata ovog preduzeća sa Zakonom i stvaranja uvjeta za redovan izbor članova Skupštine preduzeća.

Rad Gradskog vijeća je nastavljen usvajanjem Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju i davanju ovlaštenja za vršenje funkcije predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva „SARAJEVO“ društvo sa ograničenom odgovornošću (JP „Sarajevo“ d.o.o.), a nakon što je dotadašnji predsjednik Skupštine imenovan za pravobranioca Pravobranilašta Grada Sarajeva. S tim u vezi, usvojena je odluka o imenovanju novog predsjednika Skupštine.

Zatim je usvojena Odluka o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Kvadrant C1-Marijin Dvor”, u cilju stvaranja planskih preduslova za privođenje predmetnog lokaliteta krajnjoj namjeni.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Soukbunar“ kako bi se dio zemljišta izuzeo iz režima zabrane građenja u svrhu izgradnje vjerskog objekta- tekije.

U nastavku sjednice usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Izmjenu i dopunu br. 1. Memoranduma o razumijevanju između Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Grada Sarajeva za razvoj Informativnog centra Sarajevo. Naime, mandat Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju istekao je u decembru 2017. godine, te je bilo neophodno pristupiti potrebnim izmjenama i dopunama, u cilju stvaranja novog pravnog okvira i nastavka saradnje.

Gradski vijećnici su usvojili Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa za Grad Sarajevo u 2017. godini,  a povodom razmatranja Izvještaja usvojen je zaključak s ciljem pripreme novog gradskog propisa o manifestacijama iz oblasti kulture od posebnog interesa za Grad Sarajevo.

Usvojen je i izvještaj, obrazložen od strane direktora EYOF 2019. Godinjak Senahida, o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019. za period januar – mart 2018. godine, u kojem je sublimiran rad u izvještajnom periodu. U okviru razmatranja ovog Izvještaja usvojeni su i predloženi zaključci s ciljem osiguranja svih potrebnih uvjeta za nastavak aktivnosti na realizaciji ovog značajnog Projekta.

Gradsko vijeće je, na današnjoj sjednici, usvojilo Izvještaj o aktivnostima na projektu „Izgradnja Trebevićke žičare“. Predstavnik predlagača je upoznao gradske vijećnike o do sada urađenom poslu na izgradnji Trebevićke žičare, te o poteškoćama s kojima se Grad suočava u nastavku realizacije Projekta.

Na kraju su upućena određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative. Tako je, između ostalih,  gradska vijećnica Barbara Peleš Stroil podnijela inicijativu da se prilaz javnom toaletu na Vilsonovom šetalištu prilagodi invalidnim licima.

 

There are no comments yet.

Leave a Reply