Broj tačke dnevnog reda:
3

Pripada sjednici:
Pitanja i inicijative:


Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani: