Broj tačke dnevnog reda:
8


Realizacija tačke dnevnog reda:
Usvojen/aPitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu: