Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Član 39. stav1. tačka 1. i 9. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana:
Tema realizirana: Tema realizirana u mjesecu oktobru.
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika
Rok: mart, juli, oktobar


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik