Broj tačke dnevnog reda:
8


Realizacija tačke dnevnog reda:
Nacrt akta razmatran i zaključkom upućen u javnu raspravu



Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi: