Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 7. stav 1. i 2, a u vezi sa članom 28. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15) i člana 26. stav 1. tačka 2. i tačka 6. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 24.10.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Uređivanje strukture Budžeta Grada Sarajeva za 2019. godinu, upravljanja prihodima i primicima, te rashodima i izdacima budžeta i njihovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, finansijsko izvještavanje i obaveze korisnika budžetskih sredstava, te ovlaštenja Gradonačelnika i odgovornosti u izvršavanju Budžeta, kao i druga pitanja vezana uz izvršavanje Budžeta.
(Prijedlog zaključka kojim se Nacrt Odluke upućuje u javnu raspravu)


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik