Broj tačke dnevnog reda:
6


Realizacija tačke dnevnog reda:
Nacrt akta razmatran i zaključkom upućen u javnu raspravu



Pitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:

Tema programa rada:

Referentni dokumenti:

Amandmani:


Zaključak Gradskog vijeća uz temu: