Broj tačke dnevnog reda:
27


Pripada najavi sjednice:
Realizacija tačke dnevnog reda:
Usvojen/aPitanja i inicijative:

Izvještaji radnih tijela:


Referentni dokumenti:

Amandmani:

Zaključak po temi:

Zaključak Gradskog vijeća uz temu:

Napomena:
Po programu rada je planirana Informacija a po dnevnom redu je razmatran i usvojen kao Izvještaj