Rok:
Status: Usvojen
Forma: Izvještaj
Razlog:
Pravna osnova: Zakonska obaveza po Zakonu o proračunima - budžetima u Federaciji BiH.
Tema programirana: 31.05.2023. 27.09.2023.,29.11.2023.
Tema realizirana: 29.11.2023.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica