Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2021. godinu
Pravna osnova: Zakon o privrednim društvima Federacije BiH, Zakon o udruženjima i fondacijama Federacije BiH i član 26. i 74. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 24.02.2021.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Prijedlogom Odluke će se jasno definisati kriteriji iz člana 17. i 18. za utvrđivanje naknade, odnosno oslobađanje od plaćanja naknade po osnovu upotrebe grba ili imena Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik