Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 74. Statuta Grada Sarajeva, a prema Nacrtu Politike Grada Sarajeva za mandatni period 2016.- 2020
Tema programirana: 21.11.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Strategija će sadržavati strateške ciljeve ka postizanju buduće vizije statusa mladih u gradu Sarajevu u planiranom razdoblju


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik