Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Drugi akti
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 26. stav 1. tačka 6. i član 74. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 26.09.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Definicija strateških ciljeva i smjernica za ostvarivanje vizije koja će se utvrditi navedenim dokumentom.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik