Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Usklađivanje Statuta Grada Sarajeva sa Amandmanom LII na Ustav Kantona Sarajevo, te usklađivanje Statuta važećim propisima.
Pravna osnova: Član 26. i 95. Statuta Grada Sarajeva, te član 50. i 141. stav 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Tema programirana: 30.03.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Statutom se uređuje samoupravni djelokrug Grada Sarajeva, organizacija, ovlaštenja i način rada organa Grada Sarajeva, odraz multietničke strukture Sarajeva unutar organa Grada Sarajeva, pitanja od vitalnog nacionalnog interesa, neposredno odlučivanje građana o lokalnim poslovima, finansiranje i imovina Grada Sarajeva, propisi i drugi opći akti organa Grada Sarajeva, javnost rada organa Grada Sarajeva, nadzor i zaštita prava na lokalnu samoupravu, upravni nadzor, saradnja i udruživanje i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave. Prijedlozi za izmjene, odnosno dopune Statuta Grada Sarajeva izrađeni po osnovu prihvaćenog prijedloga za promjenu Statuta, u propisanoj formi sa obrazloženjem. (Prijedlog zaključka kojim Gradsko vijeće utvrđuje Nacrt Odluke i upućuje ga u javnu raspravu).


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za Statut i akte