Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Član 26. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 24.02.2016.
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Kluba gradskih vijećnika SBB


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik