Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 31.05.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Na inicijativu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Komisija za međunarodnu saradnju se zalaže za pokretanje saradnje sa gradovima u regiji, među kojim treba biti i jedan grad iz Evropske unije, s ciljem realizacije projekata iz oblasti energetske efikasnosti uz podršku namjenskih sredstava evropskih fondova. U realizaciji ovog programa mogu se iskoristiti sljedeće činjenice: Grad Sarajevo je u martu 2009. potpisao Povelju gradonačelnika (Covenant of Mayors) čime se pridružio uniji gradova Evrope koji imaju za cilj racionalno korištenje i upravljanje energijom u gradovima. „Memorandum o razumijevanju o energetskoj efikasnosti“, potpisali su gradovi Sarajevo, Zagreb, Podgorica, Skoplje i Freiburg, u Sarajevu 02.11.2009., a „Memorandum o razumijevanju za ,,Stvaranje mreže energetski efikasnih glavnih gradova u JIE’’ i implementaciju projekta ,,Jačanje mreže energetski efikasnih glavnih gradova u JIE”, potpisali su Sarajevo, Zagreb, Skoplje, Podgorica, Tirana, Freiburg i Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu, u Sarajevu 05.04.2012. godine.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica