Rok:
Status: Usvojen
Forma: Prijedlog - Skraćeni postupak
Razlog:
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 29.11.2023.
Tema realizirana: 29.11.2023.
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Program sadrži plan aktivnosti koje se planiraju realizovati tokom 2024. godine


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za međunarodnu suradnju