Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Sadržaj budućeg sporazuma o saradnji sa bh. dijasporom.
Pravna osnova: Član 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 23.11.2022.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Osnovne smjernice i programiranje aktvnosti usmjerenih ka iniciranju i ostvarivanju sradnje sa dijasporom u 2023. godini.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Komisija za međunarodnu suradnju