Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informativni materijal
Razlog: Pravobranilaštvo podnosi Gradskom vijeću godišnji izvještaj o radu na usvajanje, te je bitno da gradski vijećnici budu upoznati s programom rada.
Pravna osnova: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2023. godinu.
Tema programirana: 22.02.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Program rada Pravobranilaštva Grada Sarajeva obuhvata poslove i zadatke koji predstavljaju osnovnu funkciju ovog posebnog organa, kao zakonskog zastupnika Grada, u zaštiti imovine i imovinskih interesa proisteklih iz njegove ustavne pozicije, zatim iz Zakona o pravobranilaštvu, Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva, Statuta Grada Sarajeva i Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Pravobranilaštvo Grada Sarajeva