Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informativni materijal
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Pravna osnova: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2019. godinu
Tema programirana: 27.02.2019.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala
Program rada Pravobranilaštva Grada Sarajeva obuhvata poslove i zadatke koji predstavljaju osnovnu funkciju ovog posebnog organa, kao zakonskog zastupnika Grada, u zaštiti imovine i imovinskih interesa proisteklih iz njegove ustavne pozicije, zatim iz Zakona o pravobranilaštvu, Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva, Statuta Grada Sarajeva i Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Pravobranilaštvo Grada Sarajeva