Rok:
Status: Usvojen
Forma: Informativni materijal
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva
Tema programirana: 24.02.2016.
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Gradonačelnika


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradski pravobranilac