Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Nacrt
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 26. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva i član 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva
Tema programirana: 24.10.2018.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Teme koje Gradsko vijeće planira razmatrati u 2019. godini, u skladu s djelokrugom Grada Sarajeva sadržanim u zakonu i Statutu Grada Sarajeva, te usvojenom politikom za mandatni period


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Kolegij Gradskog vijeća