Rok:
Status: Razmatran i upućen u javnu raspravu
Forma: Nacrt
Razlog:
Pravna osnova: Član 26. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva i član 67. Poslovnika Gradskog vijeća
Tema programirana: 26.10.2016.
Tema realizirana: 26.10.2016.
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Kolegij Gradskog vijeća