Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informativni materijal
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu
Pravna osnova: Član 39. stav 1. tačka 9. Statuta Grada Sarajeva.
Tema programirana: 26.02.2020.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Program rada Gradonačelnika Grada Sarajeva za 2020. godinu će se bazirati na izvršavanju Politike Grada Sarajeva za mandatni period 2016. – 2020. i Programu rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2020. godinu,
kao i izvršavanju programskih ciljeva definisanih zaključcima Gradskog vijeća Grada Sarajeva i obaveza koje proističu iz Budžeta Grada Sarajeva za 2020. godinu.


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik