Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informativni materijal
Razlog: Program rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2018. godinu
Pravna osnova: Član 39. stav 1. tačka 9. Statuta Grada Sarajeva
Tema programirana: 28.02.2018.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik