Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Informativni materijal
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 22.02.2017.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: PROGRAM RADA GRADONAČELNIKA GRADA SARAJEVA ZA 2017. GODINU (KAO INFORMATIVNI MATERIJAL)