Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Drugi akti
Razlog:
Pravna osnova:
Tema programirana: 31.05.2017.
Tema realizirana:
Napomena:
Razmatrana na sjednici:


Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: PROGRAM POMOĆI PORODILJAMA/MAJKAMA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA