Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Član 39. stav 1. tačka 9. Statuta Grada Sarajeva- realizacija Projekta „Sarajevo zdravi grad“
Tema programirana: 24.02.2016.
Tema realizirana:
Napomena:

Tema uvrštena na prijedlog Načelnika Općine Novo Sarajevo


Razmatrana na sjednici:

Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnik