Rok:
Status: Nije razmatran
Forma: Prijedlog
Razlog:
Pravna osnova: Odluka o spomenicima („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/19).
Tema programirana: 27.12.2023.
Tema realizirana:
Napomena:

Kratak sadržaj materijala:
Program se zasniva na inicijativama koje je Komisija za spomenike Gradskog vijeća utvrdila da su inicijative za podizanje spomenika od značaja za Grad Sarajevo te uputila gradonačelnici na obradu sa ciljem da Grad Sarajevo bude investitor podizanja spomenika.


Razmatrana na sjednici:
Objava u službenim novinama KS broj:

Predlagač teme: Gradonačelnica